Reglement Henneby Camping

Her kan I se det reglement, som gælder på Henneby Camping. Vi håber, at I vil

hjælpe os med at gøre Henneby Camping til et dejligt sted for alle ved at følge disse regler.

Generelle regler

·     Hastighed på max 10km/t på pladsen.

·     Parker venligst ikke biler på frie pladser af hensyn til nye gæster.

·     Besøgende er altid velkommen, men parker venligst bilen udenfor pladsen.

·     Bænke på campingpladsen kan benyttes af alle gæster, men stilles på plads igen efter brug.

·     Bommen er lukket mellem kl. 23:00 – 07:00.

·     Nattero er fra kl. 23:00 – 07:00. Hvis dette ikke bliver overholdt kan det medføre bortvisning.

·     Afrejse: på afrejse dagen skal I senest afregne inden kl. 12:00, men efter aftale kan I blive længere.

·     Pladsen skal fremstå som ved modtagelse, dvs. Græs skal være klippet, og der må ikke være efterladt huller, fliser, træ eller andet affald. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogne/telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning, og oprydning sker for lejers regning.

·     Hunde er velkomne. Dog ikke i vores fælles faciliteter. De luftes udenfor pladsen. Sker der alligevel ”uheld” rydder man op efter hunden (poser kan fås ved receptionen).

·     Hunde på pladsen skal føres i snor, hvis det ikke bliver overholdt kan dette medføre bortvisning.

·     Der er opstillet containere til glas/flasker, pap/papir, jern/metal og dagsrenovation.  Alt som ikke hører under vores affaldssortering (F.eks. stole, tæpper, telte m.m.) kører man selv til genbrug.

·     Der er ikke mulighed at oplade elbil på campingpladsen, for særaftaler kontakt venligst kontoret. Der er ladestationer i nærheden; der er en Tesla ladestation ved Henne Kirkeby Kro, I skal selv huske at medbringe transformer/adapter. Ellers er der Clever ladeststationer ved bl.a Sea West i Nørre Nebel, Varde Rådhuspladsen, Bytoften 2, Bork Havn Feriecenter – (Sperto) Vester Fælled, Hemmet, Bilka Esbjerg.

·     I perioden 1. november og indtil 15. marts er det ikke tilladt at køre eller parkere på græsset. Al trafik med bil i vinterhalvåret må kun ske på de grus belagte veje.

·     I øvrigt bedes pladsens ordensreglement og campingreglement overholdt.

Vær med til at behandle tingene på samme måde, som du behandler dine egne ting. Dette er til stor glæde for os alle og er med til at højne standarden, ligesom det er med til at holde omkostningerne nede.

Lejebetingelser for sæsonpladser

Generelle regler for leje af sæsonplads

Vigtigste lejebetingelser:
  • Husk altid at tage godt imod campingpladsens ”løse” gæster. Det er vigtigt, at alle gæster får en god og positiv oplevelse ved at være på besøg på vores campingplads.

  • Bidrag til at holde tingene i orden og i pæn stand – og at behandle tingene på samme måde, som du behandler dine egne ting. Det er til glæde for os alle og højner standarden på hele campingpladsen.

  • Vær med til at skabe den gode stemning på campingpladsen. Snak med hinanden og ikke om hinanden. Hils på hinanden – og gi’ et smil. Så kommer vi alle i bedre humør.

Aftalens omfang og gæster på besøg

1. Lejeaftalen for den faste plads gælder kun de personer, der fremgår af aftalen. Der skal tilmeldes min. én voksen person på pladsen.

2. Andre besøgende skal betale gældende overnatningstakst/gæstebillet. Det er dig som lejer af sæsonpladsen, der er forpligtet til at sørge for, at dine gæster melder deres ankomst i receptionen. Det gælder såvel dagsgæster som overnattende gæster. Besøgende, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00, opfattes som overnattende.

3. Benytter du pladsen udenfor lejeperioden, betaler du almindeligt overnatningsgebyr.

4. Du kan ikke overdrage din lejeaftale til andre, ligesom du heller ikke kan fremleje din sæsonplads.

5. Udlåner du din campingvogn/telt på campingpladsen til venner eller familie, skal de betale almindelig overnatningstakst, der afhænger af sæsonen.

6. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom du ikke må have din folkeregisteradresse på campingpladsen.

7. For at kunne overholde brandmyndighedernes 3 meters afstandskrav skal campingvognen placeres på en sådan måde, at naboers muligheder for opstilling af sin campingvogn ikke forringes.

8. Der må kun parkeres én bil på sæsonpladsen, og du må ikke parkere på ledige/ikke udlejede pladser. Besøgende på pladsen må ikke køre ind på campingpladsen, men skal parkere på det anviste parkeringsområde. I særlige tilfælde kan lejrchefen give tilladelse til, at dine gæster kan holde på pladsen – men der må altid max. holde én bil på pladsen.

9. Får du gæster, der skal bo på deres egen plads, så skal de selv tjekke ind og ud i receptionen. De almindelige retningslinjer gælder også her bl.a. tidspunkt for afrejse m.m.

10. Hvis du fjerner din campingvogn/telt i lejeperioden pga. ferie eller lign. forbeholder lejrchefen sig ret til at disponere over pladsen under dit fravær. 
11. Er din campingvogn ikke indregistreret skal den være forsynet med en grøn ID-nummerplade og gyldigt årsmærke. Disse kan bestilles i receptionen. Det er den måde, vi lever op til campingreglementets krav om at have styr på campingpladsens ikke-indregistrerede campingvogne.

12. Campingreglementet og lejrchefens anvisninger skal altid overholdes.

13. Lejeaftalen er fra begge sider uopsigelig i lejeperioden. Ønsker du at fraflytte din plads inden lejeperiodens udløb, er du ikke berettiget til at få tilbagebetalt et beløb for den resterende periode. Du kan heller ikke overdrage dit lejemål til andre. I tilfælde af, at den forladte plads genudlejes, kan der ske udbetaling af et beløb med fradrag af et gebyr. Aftalen kan dog jf. punkt 31-34 nedenfor ophæves i aftaleperioden ved evt. misligholdelse af aftalen.

Gas-, vand-, og elinstallationer mm.

14. Campingvogn/telt står på campingpladsen på lejers ansvar. Gas- og elinstallationer i vogn og telt skal være sikkerhedsmæssigt lovlige. Vognen skal gastestes minimum hvert andet år. Kopi af gastesten skal afleveres til lejrchefen. Lejrchefen kan til enhver tid forlange dokumentation for sikkerhed i forhold til installationer.

15. På din plads må du max. opbevare to gasflasker á 11 kg stående i vognen samt to stående gasflasker á 11 kg i forteltet. Der må højest være tilsluttet én flaske hvert sted.

16.
 Når du er på campingpladsen, skal elmåleren være sat i el-standeren. Det er dit ansvar jævnligt at kontrollere, at måleren fungerer. Når du ikke opholder dig på campingpladsen, anbefaler vi, at el-tilslutningen afbrydes, elstikket tages ud af standeren og ledningen rulles sammen og placeres under vognen. Hvis du lader strømmen sidde i, skal du sørge for, at ledningen kommer i jorden, så vi ikke klipper den over med plæneklipperen.

17. Opladning af el- eller hybridbiler er ikke tilladt i vores elstandere.

18. Spildevand/vand fra campingvognens afløb må ikke udledes på jorden, men skal opsamles i beholder.

Pladsens vedligeholdelse og udtryk - dine forpligtelser som lejer

19. Du er ansvarlig for, at pladsen altid er renholdt og ryddelig. Vognen skal umiddelbart kunne køres væk, hvorfor der ikke må opbevares ting af permanent karakter under vognen. Der må ikke graves eller opstilles læhegn eller hundehegn af permanent karakter. Blomsterkrukker må ikke være større end, at de let kan bæres væk. Der må ikke stå mere end to blomsterkrukker på enheden.

20. Du skal selv slå græsset på din plads. Og det skal du gøre lige så ofte, som græsset bliver slået på fællesområderne på campingpladsen. Du kan låne en plæneklipper af lejrchefen, og du skal aflevere opsamlet græsaffald m.v. på den anviste kompostbunke eller langs levende hegn. Græsslåning er ikke tilladt  efter kl. 17.30.

21. Du skal selv klippe hækken på din plads. Før klipning SKAL højden aftales med lejrchefen. Grenaffald
skal placeres i rishegn og småkviste i den anviste kompostbunke.

22. Campingvogn og fortelt skal holdes rene og fri for alger.


23. Du må ikke opstille flagstænger, antennemaster eller lignende på din plads.


24. Der må ikke etableres gulvtæppe eller andet, hvis det stikker uden for forteltet.

25. Evt. opsætning af opbevaringstelt skal altid aftales med lejrchefen.

Færdsels- og adfærdsregler mv. på campingpladsen

26. Motorkørsel på campingpladsen skal begrænses mest muligt – og farten må højst være 10 km/t. for alle motoriserede køretøjer. Al kørsel i tidsrummet fra kl. 22.00 – 7.00 skal undgås så vidt det er muligt.

27. Hunde er velkommen, men skal altid føres i snor. Efterladenskaber skal samles op. Hunde skal luftes udenfor campingpladsens areal.


28. Børns brug af legeplads, boldbane, cykler m.v. sker på forældrenes ansvar.


29. Handel på campingpladsen accepteres kun, hvis det er skriftligt aftalt med lejrchefen.

Affald og vedligeholdelse - dine forpligtelser som lejer

30. Affaldscontainere må du kun benytte til almindeligt husholdningsaffald. Pap/papir, dåse/jern/metal og glas m.v. skal sorteres og afleveres i de respektive affaldsbeholdere. Store papkasser, gulvtæpper, brugte telte, presenninger m.v. skal du selv køre bort fra campingpladsen. Henlægger du affald af denne type forbeholder lejrchefen sig ret til at opkræve dig den udgift, det koster at bortskaffe det.

Misligholdelse af lejeaftalen

31. Overtrædes en eller flere af denne lejekontrakts betingelser kan det efter omstændigheder anses for væsentlig misligholdelse, som giver campingpladsen ret til at ophæve lejeaftalen, og du kan blive bortvist fra campingpladsen.


32. Opstår der tvivlsspørgsmål om noget i forhold til lejemålet eller forhold på pladsen er lejrchefens beslutning afgørende.

33. Det betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, hvis de aftalte ydelser ikke betales rettidigt eller, at lejebetingelserne ikke overholdes.

34. Skulle det ske, at din lejekontrakt ophæves for misligholdelse af lejebetingelserne eller af anden årsag, er du ikke berettiget til at få tilbagebetalt det resterende lejebeløb.

Forbehold i aftalen

35. Campingpladsen forbeholder sig ret til med kort varsel at foretage pristilpasninger på dine forbrugsudgifter til fx el-, vand og varme på campingpladsen, hvis markedsudviklingen på disse områder ændrer sig mere end normalt.

Udløb af kontrakten

36. Hvis ikke andet er aftalt, skal du forlade din sæsonplads senest på datoen for udløb af aftalen. Pladsen skal være ryddet og græsset være klippet, så pladsen er umiddelbar klar til at blive genudlejet. Er dette ikke tilfældet forbeholder lejrchefen sig ret til at foretage en oprydning på din regning.

37. Din lejeaftale gælder som udgangspunkt kun for den aftalte periode og den giver ingen garanti for, at du kan få den samme sæsonplads eller en anden sæsonplads til næste sæson. Campingpladsen forbeholder sig ret til at disponere over alle pladser på en anden måde til den kommende sæson.